Algemene voorwaarden

Artikel 1

 1. Op alle boekingen van Villa Marianne zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
 2. De huurder die de huurovereenkomst is aangegaan wordt gezien als de hoofdhuurder en is hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 2

 1. Het reserveren van een appartement kan schriftelijk, telefonisch of via internet plaatsvinden.
 2. De huurovereenkomst komt tot stand nadat bevestigingsbrief/-mail door de huurder is ontvangen.
 3. De huurovereenkomst is dan bindend en bij annulering zijn er annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 3

 1. Na het tot stand komen van de huurovereenkomst dient binnen een week 25% van het factuurbedrag op de bankrekening, dat vermeld staat op de bevestigingsbrief, te zijn overgemaakt.
 2. De overige 75% van het factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode te zijn overgemaakt.
 3. Indien de aanvang van de huurperiode minder dan 30 dagen bedraagt, dient het gehele factuurbedrag binnen vijf dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst te worden overgemaakt.

Artikel 4

 1. Check-in is vanaf 14.00 uur en check-out uiterlijk10.00 uur.

Artikel 5

 1. Een annulering dient schriftelijk aan Villa Marianne kenbaar gemaakt te worden.
 2. Indien de huurder de huurovereenkomst annuleert, worden de volgende kosten in rekening gebracht.

  a. Bij annulering 6 weken of langer vóór de eerste vakantiedag: geen kosten verschuldigd:de aanbetaling wordt  100% terugbetaald.
  b. Bij annulering 6 - 3 weken vóór de eerste vakantiedag: 50% van de totale huursom verschuldigd.
  c. Bij annulering 3 weken of korter vóór de eerste vakantiedag: 100% van de totale huursom verschuldigd.

3.   Bij voortijdig vertrek blijft de huurder het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 6

 1. Onder de volgende omstandigheden kan Villa Marianne de huurovereenkomst opzeggen.

2.   Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, die omstandigheden die zodanig van aard zijn dat verdere verplichtingen van Villa Marianne aan de overeenkomst in alle redelijkheid niet kunnen worden geëist.

3.   In beide gevallen zal Villa Marianne de huurder een alternatief aanbod van een accommodatie doen toekomen.

4.   Is dit niet mogelijk of gaat de huurder niet akkoord met de alternatieve accommodatie, dan zal het volledige factuurbedrag teruggestort worden.

5.   Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Villa Marianne worden vergoed.

Artikel 7

1.    Villa Marianne is niet aansprakelijk voor:

a. Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in Villa Marianne.

b. Het onklaar raken of buitenwerking treden van technische apparatuur in Villa Marianne, tijdelijke uitval of storingen in en om Villa Marianne van water- en /of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde werkzaamheden rondom Villa Marianne.

c. Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hiermee wordt bedoeld dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Villa Marianne afhankelijk is, nalatig blijven.   

d. Kennelijke fouten of vergissingen op de website of andere kennisgevingen.

2.   Ten aanzien van ongevallen in of om de woning kan de eigenaar of de beheerder van Villa Marianne niet aansprakelijk worden gesteld.

3.   De huurder is aansprakelijk voor alle schade en verlies aan het door hem gehuurde appartement in Villa Marianne en de inventaris daarvan, of andere delen van Villa Marianne indien de huurder van die andere delen gebruik heeft gemaakt, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder, dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde appartement bevinden.

4.   Bij het onjuist achterlaten of gebruik van het gehuurde appartement kunnen aan de huurder kosten worden berekend.